Poszukujemy członków/inie Komisji Oceny Wniosków

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „Inicjuj z FIO” prowadzi nabór wnioskiów o mikrodotacje do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub samopomocowych.

    W związku z naborem Operatorzy mikrograntów poszukują osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceny merytorycznej wniosków.

   Ocena odbędzie się w uzgodnionym terminie w okresie: 28.07-08.08.2014 r.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria łącznie:
  1. reprezentują organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  2. posiadają doświadczenie w ocenianiu wniosków o dotacje.
  3. nie uczestniczą w konkursie, jako Beneficjent wsparcia.
   Praca ma charakter wolontariacki. Pozwoli jednak na unikatowy wgląd w stan społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzenie zakresu doświadczeń w pracy przy projekcie FIO oraz w ocenie wniosków.
   Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie cv wraz ze zgodą na przetwarzanie danych na adres trgp@trgp.org.pl do dnia 23.07.2014.