Doradztwo

Z usług doradczych Punktu Konsultacyjnego (z dofinansowaniem 90%) mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi założą działalność gospodarczą.

Usługi doradcze mogą być świadczone w ramach pięciu modułów:

I – spełnianie wymogów formalno-prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),

II – marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketingu mix, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystywania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych),

III organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dóbr personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na EPUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe),

IV – finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controlingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorówkapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank),

V rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, form opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).

Każda usługa doradcza kończy się przygotowaniem konkretnego dokumentu zwanego produktem usługi doradczej. Przykładowymi produktami usługi doradczej są:

– wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
– wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. (zgodnie z listą procedur określoną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach programu UEPA upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych),
– przygotowane wzory umów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
– wypełnione formularze w bazie CEIDG,
– potwierdzenie skorzystania z e-usług dostępnych na ePUAP, profilu zaufanego ePUAP,
– wypełnione wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
– wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych,
– opracowany plan marketingowy lub plan promocji,
– zalecenia z przeprowadzonego audytu marketingowego,
– zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności gospodarczej,
– opracowana lista potencjalnych klientów,
– lista najlepszych kanałów dystrybucji,
– lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
– opisy oferowanych produktów i usług,
– zredagowane materiały promocyjne,
– przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza rynkiem lokalnym,
– opracowana strategia rozwoju firmy,
– opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie,
– opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis stanowisk pracy,
– opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
– opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
– opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych osobowych np. polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
– przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
– wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
– wypełniona dokumentacja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności gospodarczej,
– opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
– opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np. w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow,
– raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne, z zastrzeżeniem pkt. 3.4 niniejszego Standardu) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania,
– przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
– przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym,
– inne zidentyfikowane.

Usługi doradcze świadczone przez konsultantów – doradców prowadzone są zgodnie ze Standardem świadczenia usługi doradczej.

Standard świadczenia usługi doradczej