Wyniki „Inicjuj z FIO”- II edycja

Zakończyła się ocena wniosków, które młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe złożyły w ramach projektu „Inicjuj z FIO”.

Lista rankingowa dostępna tutaj

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

W trakcie II naboru do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica wpłynęło 226 wniosków, o 101 więcej niż przed rokiem!

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu decyzja zarządu operatora jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie.

Dofinansowanie ze środków P FIO otrzymało 51 projektów. Wnioski, które znalazły się na kolejnych miejscach listy rankingowej mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku pozyskania przez Operatora środków z innych źródeł, lub w przypadku powstania oszczędności w realizowanych projektach.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury podpisania umowy, ewentualnych zmian/uzupełnień w budżecie zostaną rozesłane do organizacji i grup, które otrzymały dotację, drogą mailową.
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  – kontakt – codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 pod nr telefonu (56) 687-39-09, (56) 688-75-20