Wyniki „Inicjuj z FIO” – III edycja

Zakończyła się ocena wniosków, które młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe złożyły w ramach projektu „Inicjuj z FIO”- III edycja.

Lista rankingowa

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

W trakcie III naboru do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica wpłynęło 147 wniosków.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu decyzja zarządu operatora jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie.

Dofinansowanie ze środków P FIO otrzymało 50 projektów.

Wnioski, które znalazły się na kolejnych miejscach listy rankingowej mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku powstania oszczędności w realizowanych projektach.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury podpisania umowy, ewentualnych zmian/uzupełnień w budżecie zostaną rozesłane do organizacji i grup, które otrzymały dotację, drogą mailową.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  – kontakt – codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 pod nr telefonu (56) 687-39-09, (56) 688-75-20