Dokumenty dla Beneficjentów III edycji „Inicjuj z FIO”

Dokumenty dla Beneficjentów realizujących projekty w III edycji konkursu „Inicjuj z FIO”

logotypy

oznaczenie sali na zajęcia

oznaczenie sali – remont

naklejka na zakupiony sprzęt

opis faktur/rachunków

wzór listy obecności

wzór umowy wolontariackiej

karta czasu pracy wolontariusza

wzór umowy zlecenia

wzór listy obecności wraz z zgodą na wykorzystanie wizerunku

– zgoda na uczestnictwo w projekcie i wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich