Poszukujemy wolontariuszy!

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis” prowadzi nabór wniosków o mikrodotacje do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub samopomocowych.  W związku z naborem Operatorzy mikrograntów poszukują osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceny merytorycznej wniosków.
Ocena odbędzie się w terminie od 20.03.2017 r.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria łącznie:
1.    reprezentują organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2.    posiadają doświadczenie w ocenianiu wniosków o dotacje.
3.    nie uczestniczą w konkursie, jako Beneficjent wsparcia.

Praca ma charakter wolontariacki. Pozwoli jednak na unikatowy wgląd w stan społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzenie zakresu doświadczeń w pracy przy projekcie FIO oraz w ocenie wniosków.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie cv wraz ze zgodą na przetwarzanie danych na adres trgp@trgp.org.pl do dnia 17.03.2017 roku