UWAGA – zmiana do regulaminu!

Uwaga !!!

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Dokonano następujących zmian:

str . 5  – § 5 – Zasady rekrutacji ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. a) Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie.

b) Obydwa egzemplarze formularza rekrutacyjnego powinny być podpisane i parafowane na każdej stronie.

c) Kserokopie załączonych dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem z podaniem daty.

Str. 6 § 5 – Zasady rekrutacji ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem.

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Ocena przeprowadzana jest przez dwóch ekspertów przedsiębiorczości/biznesu wchodzących w skład Komisji rekrutacyjnej.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (np. odpowiedzialność, sumienność, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność planowania i analitycznego myślenia) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Termin rozmowy kandydata z doradcą zawodowym zostanie wyznaczony drogą e-mailową lub telefoniczną.

Po rozmowie z doradcą osobom, które otrzymały minimum punktowe po min. 60% punktów w obu etapach oceny (na I i II etapie) przyznane zostaną punkty priorytetowe za przynależność do jednej lub więcej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach za każdą kategorię po 8 pkt. (max. 40 pkt).

Po II etapie oceny i przyznaniu punktów priorytetowych zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Do projektu zakwalifikujemy 52 osoby z najwyższą punktacją.

str. 7 – przypis 11 otrzymuje brzmienie:

Z wyłączeniem uchybień wskazanych w § 5, w ust. 13.

Regulamin rekrutacji uczestnikw do projektu_po zmianach.doc 26.05.2017

W regulaminie wszelkie zmiany oznaczone zostały czerwonym kolorem.