UWAGA!!! – Zmiany

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Dokonano następujących zmian:
Regulamin rekrutacji:
str . 8  – § 5 ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie:
19.    W trakcie etapu II rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa z doradcą zawodowym, który za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa, itp.), weryfikuje predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku rozmowy przyznana zostanie ocena punktowa w przedziale 0-40. Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta (za wcześniejszą zgodą Instytucji Zarządzającej). Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana w tej części ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I etapu rekrutacji oraz dodaje się punkty priorytetowe a ich suma stanowi końcową ocenę otrzymaną w wyniku rekrutacji.
20.    Następnie dokonuje się podsumowania punktów zdobytych przez kandydatów na I i II etapie rekrutacji oraz przyznanych punktów priorytetowych. Sporządza się listę osób, które wzięły udział w rekrutacji, w kolejności malejącej liczby sumy punktów z I, II etapu rekrutacji oraz punktów priorytetowych. Na podstawie powyższej listy tworzy się również wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu – znajdują się na niej 52 osoby, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji wraz z punktami priorytetowymi.
str. 7 – przypis 11 otrzymuje brzmienie:
Z wyłączeniem uchybień wskazanych w § 5, w ust. 12.

W formularzu rekrutacyjnym  przypis 2 str 1 otrzymuje brzmienie:
2 Sposób uzupełnienia Formularza:
– Należy wypełnić wszystkie pola z czterech części (I, II, III, IV) Formularza rekrutacyjnego.
– Formularz należy wypełnić czytelnie (komputerowo lub odręcznie).
– Brak wymaganego własnoręcznego, czytelnego podpisu pod Formularzem oraz brak wymaganego załącznika w postaci dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy traktowane są jako błędy formalne i skutkują skierowaniem Formularza do uzupełnienia. Brak uzupełnienia Formularza skutkuje jego odrzuceniem i odstąpieniem od jego oceny.
– Formularz należy trwale spiąć i dostarczyć do biura projektu w zamkniętej kopercie w 2 egzemplarzach papierowych.

Regulamin – zmieniony 30.05.2017

Formularz rekrutacyjny – zmieniony 30.05.2017