„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od maja 2017 roku jest partnerem przy realizacji projektu pn.„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”.

Realizatorem projektu w imieniu Gminy Chełmno jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy.

Celem projektu jest aktywne włączenie społeczne 30 mieszkańców Gminy Chełmno, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych oraz ich najbliższe otoczenie.

Działania, które mają pomóc uczestnikom projektu nabyć nową wiedze i umiejętności społeczne to miedzy innymi: szkolenia aktywizacyjne, staże, prace społecznie użyteczne a także kursy zawodowe.

Na realizację projektu Gmina Chełmno pozyskała dofinansowanie z UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników do projektu, więcej informacji na stronie http://www.gopschelmno.pl/2017/06/01/projekt