„Szansa dla Aktywnych” – Wyniki ostateczne

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że osobom które uzyskały minimum punktowe na I i II etapie rekrutacji do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” przyznane zostały dodatkowe punkty priorytetowe.

Punkty priorytetowe przyznawane były za przynależność do jednej lub więcej grup:
– osoba powyżej 50 roku życia,
– kobieta,
– osoba z niepełnosprawnościami,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– osoba o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna liczba punktów priorytetowych możliwych do zdobycia to 40 (po 8 punktów za każdą kategorię).

Poniżej zestawienie łącznej liczby punktów (ocena merytoryczna i rozmowa z doradcą zawodowym oraz dodatkowe punkty priorytetowe) dla wszystkich uczestników projektu z I i II rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych