Nabór do Klubów Seniora

Gmina Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”.

Nabór trwa od 09.10.2017 do 30.10.2017

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze TRGP w Płużnicy lub w Urzędzie Gminy w siedzibie tymczasowej w Orłowie.

Do projektu zapraszamy dwie grupy osób:
1. Seniorów -€“ o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu;
2. Kandydatki na opiekunki osób niesamodzielnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty ogólne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekunów
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego seniorów
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego seniorów

– Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji – Seniorzy
Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Płużnica
Załacznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu kryterium bycia osobą niesamodzielną
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

– Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji -€“ Opiekunki
Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu w realizacji usług opiekuńczych

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Płużnicy – Elżbieta Wiśniewska, tel. 56 687 52 09, e-mail: e.wisniewska@pluznica.pl

TRGP – Agnieszka Bernady, tel. 56 687 39 09, e-mail: trgp@trgp.org.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach części Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.