Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” , umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Szkolenie opiekunki-PES

Formularz oferty Kluby Seniora

Lista sprawdzająca certyfikat