Zaproszenie do złożenia oferty – sprzęt komputerowy

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę 6 komputerów stacjonarnych, 3 urządzeń wielofunkcyjnych do komputerów stacjonarnych, 1 laptopa, 1 urządzenia wielofunkcyjnego do laptopa w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Zaproszenie do złożena oferty

Formularz oferty cenowej