PSYCHOLOG – oferta pracy

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., planuje zrealizowanie USŁUG, tj. „Treningi/doradztwo indywidualne”, „Poradnictwo indywidualne/grupowe” oraz „Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia” na terenie gminy Płużnica, w okresie od XI.2017 r do IX.2020 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 120 Uczestniczek/Uczestników Projektu (UP) niesamodzielnych seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica.

 

Celem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi odpowiednio:

1. Treningi/doradztwo indywidualne – zajęcia średnio 2 razy w miesiącu po 3 godziny w każdym z 3 Klubów Seniora (w miejscowościach: Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska), łącznie 612 godzin, w okresie od XI.2017 do IX.2020

2. Poradnictwo indywidualne/grupowe – średnio 24 godziny na miesiąc (6 godzin tygodniowo) prowadzone w Gminnym Centrum Usług Środowiskowych w Płużnicy, łącznie 816 godzin, w okresie od XI.2017 do IX.2020

3. Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia – po 1,5 godziny na uczestnika projektu (120 osób) łącznie 180 godzin. Usługi będą świadczone w 8 Klubach Seniora w miejscowościach: Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Błędowo, Uciąż, Mgowo, Wiewiórki, Wieldządz, w okresie od XI.2017 do XII.2017

Szczegóły w załączniku – Zapytanie ofertowe

Formularz oferty