Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę gier

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę gier wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty cenowej