Wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 4 do 26 stycznia 2018 r.

Wniosek i zestawienie  należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji – pomoc de minimis

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego