Nabór do projektu „Nowy start Wracamy na rynek pracy” – I edycja

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy

ogłasza nabór uczestników do projektu:

Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja– grupa I.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie  9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. (grupa I od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , grupa II od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.)

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Gminy Płużnica (2 grupy po 15 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane Gminy Płużnica.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • staże zawodowego
  • prace społecznie- użyteczne
  • animacja lokalna
  • wyjazdy integracyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie od dnia 09 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. w godzinach pracy GOPS. Niezbędne dokumenty- Formularz rekrutacyjny wraz z dokumentacją wskazaną w Formularzu.

Osoba do kontaktu: Joanna Wollenberg

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania i wypełnienia:

 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu

Formularz rekrutacyjny dla otoczenia

Deklaracja dla uczestnika projektu

Deklaracja dla otoczenia

Oświadczenie dla uczestnika projektu

Oświadczenie dla otoczenia

 

Projekt „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” współfinansowany jest ze

środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego