Projekt „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja”

Projekt „Nowy start- Wracamy na rynek pracy- I edycja”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)
Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo
Działanie: 09.02 – Włączenie społeczne
Poddziałanie: 09.02.01 – Aktywne włączenie społeczne

Wartość projektu: 350 062,50 zł
Dotacja: 297 553,12 zł
Wkład UE:  297 553,12 zł
Wkład własny: 52 509,38 zł

Termin realizacji: 1.01.2018 – 31.03.2019

Umowa nr: UM_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017

Cel projektu: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Opis projektu: Projekt skierowany jest do 30 osób (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy- III profil (40% uczestników). Będą to osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym.

 Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 4
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 3
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 7
 • Liczba osób z otoczenia uczestników, wspartych w działaniach integracyjnych w zakresie w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przez uczestników: 30
 • Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym: 30
 • Liczba osób objętych usługą o charakterze edukacyjnym: 30
 • Liczba osób objętych usługą o charakterze zawodowym: 30
 • Wskaźnik efektywność społeczno-zatrudnieniowa: 18
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 7

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica