Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Płużnica w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zapytanie ofertowe – opis

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5