Zmiany do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza zmieniony Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2018 r. 

Zmiana w Regulaminie dotyczą § 1, pkt. 3. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo Kujawsko-Pomorskie, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu zmiany 22.02.2018 do VI naboru