OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOBIORCÓW

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Projekt partnerski

Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator

i

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:

Podniesienie w okresie do 31 sierpnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 15 330 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Kto może aplikować o środki w ramach projektu?

O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?

Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:

Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł/osobę = Wysokość grantu

Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Na co można przeznaczyć grant?

Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):

 • wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.

Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.

Zakładana tematyka szkoleń:

 1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
 2. Rolnik w sieci
 3. Rodzic w Internecie
 4. Mój biznes w sieci
 5. Moje finanse i transakcje w sieci
 6. Kultura w sieci
 7. Działam w sieciach społecznościowych

Jaki jest termin realizacji grantów przez Gminy?

Gminy mogą planować realizację projektu od 1 września 2018 r. do 31 lipca 2019r.

Kiedy i jak można złożyć wniosek o grant?

Nabór wniosków potrwa od 10 lipca do 31 lipca 2018 r. do godz. 24.00

Wzór formularzu wniosku o grant zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu  wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie grantu wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej projektu. Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty projektowe, w tym Regulamin konkursu grantowego mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.

Po dniu wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu nastąpi zamknięcie naboru wniosków. Informacja o zamknięciu naboru wniosków na mikroprojekty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu po dniu w którym wpłynął 100-ny wniosek.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków.

Dodaj komentarz

13 − ten =