E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

Projekt partnerski Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator i Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

CELE PROJEKTU:
Podniesienie w okresie do 31 grudnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 15 330 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

JAKA MOŻE BYĆ WYSOKOŚĆ GRANTU DLA GMINY?
Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:
Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł/osobę = Wysokość grantu
Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?
Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):

  • wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
  • wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
  • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
  • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
  • wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.

Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora. Zakładana tematyka szkoleń:
1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w sieciach społecznościowych

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O ŚRODKI W RAMACH PROJEKTU?
O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

PLANOWANE EFEKTY:
Zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  9 536 820,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 8 070 898,09 PLN

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.
Po dniu wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu nastąpi zamknięcie naboru wniosków. Informacja o zamknięciu naboru wniosków na mikroprojekty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu po dniu w którym wpłynął 100-ny wniosek. Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków!

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu www.e-aktywni.online