- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Wsparcie pomostowe dla uczestników z dodatkowego naboru

Uczestnicy projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 02-04 lipca 2018 r.

Wniosek o wsparcie,  zestawienie  planowanych wydatków, formularz informacji wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego

oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

formularz informacji – pomoc de minimis

 

wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego- do wglądu