Dokumentacja dla realizatorów projektów „Inicjuj z FIO bis”

Dokumenty dla grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych realizujących działania w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis”

logotypy
wzór listy obecności
oznaczenie sali na zajęcia
naklejka na zakupiony sprzęt
opis faktur/rachunków
wzór umowy wolontariackiej
karta czasu pracy wolontariusza
zgoda na uczestnictwo w projekcie i wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich