Dodatkowy nabór do projektu „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy ogłasza dodatkowy nabór uczestnika do projektu: Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja– grupa I.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie  9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane Gminy Płużnica.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • staże zawodowego
  • prace społecznie- użyteczne
  • animacja lokalna
  • wyjazdy integracyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

Osoba do kontaktu: Joanna Wollenberg

Regulamin rekrutacji

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu

Deklaracja dla uczestnika projektu

Oświadczenie dla uczestnika projektu

 

Projekt „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego