Nabór do projektu „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy
ogłasza nabór uczestników do projektu: „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I” – grupa I.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.
Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 60 mieszkańców Gminy Płużnica (2 grupy po 30 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane Gminy Płużnica.
Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
• kursy i szkolenia zawodowe
• staże zawodowego
• prace społecznie- użyteczne
• animacja lokalna
• wyjazdy integracyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie od dnia 08 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. w godzinach pracy GOPS. Niezbędne dokumenty- Formularz rekrutacyjny wraz z dokumentacją wskazaną w Formularzu.
Osoba do kontaktu: Joanna Wollenberg

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu

Deklaracja dla uczestnika projektu

Oświadczenie dla uczestnika projektu

Projekt „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego