Projekt „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”

 

Projekt „Nowe szanse- wracamy na rynek pracy I”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)
Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo
Działanie: 09.02 – Włączenie społeczne
Poddziałanie: 09.02.01 – Aktywne włączenie społeczne

Wartość projektu: 765 000 zł
Dotacja: 650 250 zł
Wkład UE: 650 250 zł
Wkład własny: 114 750 zł

Termin realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Umowa nr: UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018

Cel projektu: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Opis projektu: Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy- III profil (40% uczestników). Będą to osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym.

Efekty projektu:
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 9
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu: 50
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 42
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 14
• Liczba osób z otoczenia uczestników, wspartych w działaniach integracyjnych w zakresie w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przez uczestników: 60
• Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym: 60
• Liczba osób objętych usługą o charakterze edukacyjnym: 60
• Liczba osób objętych usługą o charakterze zawodowym: 60
• Wskaźnik efektywność społeczna: 21
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 14

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica