Zaproszenie do składania ofert – animator lokalny

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego do projektu „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba na stanowisku animatora lokalnego odpowiedzialna będzie za prowadzenie działań wśród uczestników oraz w środowisku (otoczeniu) uczestników projektu.

 

Zakres działań zawiera w szczególności:

– prowadzenie świetlicy dla uczestników

– praca bieżąca z uczestnikami

– organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących i integrujących uczestników i ich otoczenie

– organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych

– organizowanie Dnia Aktywności Lokalnej

– organizowanie forów i spotkań np. z pracodawcami

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

– osoba posiadająca wykształcenie wyższe

– 2 letnie doświadczenie w animacji lub certyfikat animatora

-posiadająca umiejętności w animacji działań dla osób dorosłych, w zarządzaniu grupą, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

-osoba komunikatywna, kreatywna, poszukująca działań innowacyjnych pozwalających na aktywizację i integrację

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku animatora lokalnego

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

460 godzin na projekt

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

 

ośw warsztaty animator