Zaproszenie do składania ofert – wykonywanie czynności doradcy zawodowego/edukacyjnego

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy zawodowego/edukacyjnego do projektu  „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba na stanowisku doradca zawodowy/edukacyjny odpowiedzialna będzie za opracowanie indywidualnej diagnozy uczestnikom projektu

Zakres działań zawiera w szczególności:

-zdefiniowanie własnej osoby jako uczestnika rynku pracy

– wskazanie drogi jaką należy obrać aby dobrze funkcjonować na rynku pracy

-zrealizowania 2 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika,

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

– osoba z odpowiednimi kwalifikacjami

– minimum dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku doradcy zawodowego/edukacyjnego

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od września 2019 r. do października 2020 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

120 godzin (60 osób x 2 godziny)

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

ośw doradca-edukacyjny