Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych do projektu  „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba prowadząca warsztaty rękodzielnicze odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie 80 godzin warsztatów rękodzielniczych dla uczestników projektu, w tym:

-ustalenie harmonogramu warsztatów z uczestnikami projektu

-opracowanie programu warsztatów dostosowanego do potrzeb uczestników projektu

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

-wykształcenie min. średnie

-co najmniej trzyletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rękodzielniczych dla osób dorosłych

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w czynności

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od października 2019 r. do czerwca 2021 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

80 godzin (4 grupy x 20 godzin)

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie e-mailem oświadczenia

do dnia 27 września 2019 r. do godz. 16.00.

na adres e-mail: szatkowska@trgp.org.pl

 

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

ośw warsztaty rekodzieło