Zaproszenie do składania ofert – prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych – trener „Warsztatów ABC zdrowego żywienia”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

zaprasza do składania ofert na prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych – trener „Warsztatów ABC zdrowego żywienia” do projektu  „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba na stanowisku trenera „Warsztatów ABC zdrowego żywienia” odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu

 

Zakres działań zawiera w szczególności:

– prowadzenie warsztatów w sposób przejrzysty i prosty dla uczestników projektu

– dostosowanie zakresu tematycznego  warsztatów do uczestników projektu

– opracowanie prezentacji multimedialnej na temat zdrowego odżywiania

– przygotowanie niezbędnych materiałów które zostaną przekazane uczestnikom projektu podczas warsztatów

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

-wykształcenie wyższe kierunkowe

– posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania

– udokumentowane doświadczenie w zakresie  prowadzenia warsztatów z zakresu zdrowego żywienia dla osób dorosłych

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku trenera warsztatów

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

32 godziny  (8 godz. x 4 grupy, średnio po 15 osób w grupie)

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia  22.10.2019 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

 

ośw warsztaty dietetyczka