Informacja o działaniach dla Kół Gospodyń Wiejskich

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycjꔄ

Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2020  r. do 31 grudnia 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Uczestnikami Projektu muszą być:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie obszaru LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”,
  • osoby które nie biorą udziału w innym projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne działania w zakresie aktywizacji społecznej, w tym otwarte działania integracyjne:

  • Szkolenia dla liderów KGW w formie warsztatów 2 grupy po 5 dni * 6 godz.
  • Coaching dla liderów KGW 30 osób po 2 godz./osobę
  • Trzydniowy wyjazd studyjny dla 30 osób
  • Dzień Aktywności KGW (lokalna impreza integracyjna)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem TRGP Płużnica 37A, 87-214 Płużnica w godzinach pracy 8:00-16:00. Niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska, tel. 605 420 009, adres e-mail a.szatkowska@trgp.org.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycjꔄ”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.