Projekt „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)
Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo
Działanie: 09.03 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie: 09.03.02 – Rozwój usług społecznych

Całkowita wartość projektu: 514 250,00 zł
Dotacja: 462 825,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny: 437 112,50 zł; Budżet Państwa: 25 712,50 zł)
Wkład własny: 51 425,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Umowa nr: UM_WR.433.1.045.2019 z dnia 06.05.2019

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko-pomorskie dla 30 niesamodzielnych osób w tym starszymi i z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 r.

Opis projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 30 niesamodzielnych osób w tym seniorów i z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022r. Jest to projekt partnerski Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica – Lider i Gminy Płużnica – Partner.
Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym w tym: – Utworzenie Punktu wsparcia, który świadczyć będzie usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze prawne, lekarza geriatry i psychologa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych dla 60 uczestników ( 30 osób niesamodzielnych i 30 opiekunów faktycznych).

W Punkcie zatrudniony będzie konsultant wspierający uczestników i otoczenie;
– Praca socjalna z uczestnikami;
– Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
– Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych.
Usługi będą realizowane przez przeszkolonych/-ne w ramach projektu 5 opiekunów/-ek. Wszystkie działania realizowane w projekcie będą nieodpłatne. Bez dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej zaplanowanych działań nie można by było zrealizować.

Realizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płużnicy.