Zaproszenie do składania ofert – trener warsztatów – Szkolenia dla Liderów KGW

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na trenera warsztatów – Szkolenia dla Liderów KGW w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycjꔄ  w ramach umowy o powierzenie grantu 15/G.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Osoba na stanowisku trenera warsztatów – Szkolenia dla Liderów KGW odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie warsztatów dla 2 grup po 5 dni *6 godzin 

Cel/zakres warsztatów: aktywizacja społeczna, oferta edukacyjna, w szczególności:

 • nabycie wiedzy i umiejętności współpracy w grupie i poprawa umiejętności międzyludzkich uczestników projektu,
 • nabycie nowych umiejętności planowania i realizacji projektów, pozyskiwania środków na ich realizację przez uczestników projektu,
 • nabycie umiejętności prowadzenia KGW przez uczestników projektu,
 • pomoc w organizacji zadań KGW wśród uczestników projektu,
 • wzrost samooceny wśród uczestników projektu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).
 1. Wymagania:
 • trener z wykształceniem wyższym,
 • osoba posiadająca mim. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów min. 50 godz.,
 • umiejętność pracy z osobami dorosłymi, w tym z zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • osoba posiadająca certyfikat trenera,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku trenera warsztatów,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe, 
 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od stycznia 2021 r. do marca 2021 r. Harmonogram może ulec zmianie.

 1. Wymiar czasu pracy: 

60 godzin tj. min. 30 godzin zegarowych/grupę (2 grupy po 5 dni *6 godzin). 

 1. Miejsce realizacji zadania:

Siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica. Dopuszcza się zorganizowanie szkolenia/warsztatu w innej miejscowości (świetlicy, jeżeli będzie taka potrzeba uczestników – trudności z dojazdem).

 1. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 04.11.2020 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail a.szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 1. Kryteria wyboru ofert:

O wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata oraz cena mieszcząca się w standardach cen podanych w Katalogu maksymalnych stawek.

 1. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 605 420 009