Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis

 

Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis” nr umowy UM_WR.433.1.062.2021, jest realizowany przez Gminę Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 134 302,00 zł

Wnioskowana dotacja: 2 820 871,80 zł

Wkład UE: 2 664 156,70  zł

Wkład własny:  313 430,20 zł

Termin realizacji: 1.03.2021 – 31.12.2022

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 144 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie 1.01.2021 – 31.12.2022 przez funkcjonowanie klubów seniora, prowadzenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 48 osób, szkolenie osób, które będą świadczyć opiekę w tej formie – 4 osoby i działania adresowane do opiekunów faktycznych – 144 osoby. 

Opis projektu: Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym.  Partnerzy mają przydzielone zadania. 

Gmina Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (4 Klubów Seniora: Błędowo, Mgowo, Wiewiórki, Wieldządz)
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych

 Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (4 Kluby Seniora: Płużnica, Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Uciąż)
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 144
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 144
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 164
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 164
 • Liczba  opiekunów/-ek faktycznych, objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym – osoby z otoczenia: 144
 • Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów niesamodzielnych seniorów świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekuna faktycznego – osoby z otoczenia: 4
 • Liczba opiekunów/-ek którzy podnieśli swoje kompetencje – osoby z otoczenia: 4
 • Zapewnienie nieodpłatnego transportu dla uczestników projektu  (dojazd do klubu seniora, lekarza, urzędu, itp.)