Kolejne wsparcie dla seniorów w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

Gmina Płużnica i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od marca 2021 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”. Inicjatywa skierowana jest do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, będących mieszkańcami gminy Płużnica. Z oferty uczestnictwa w Klubie Seniora mogą skorzystać zarówno osoby korzystające z projektu w poprzedniej edycji jak i nowi mieszkańcy.

Pierwszy projekt dla seniorów zakończyliśmy w grudniu ubiegłego roku. Był to projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”. Skala osiągniętych rezultatów z utworzenia 8 klubów seniora jest bardzo zadowalająca i większa niż zakładano w projekcie. Od rozpoczęcia działalności klubów, tj. od grudnia 2017, z ich usług skorzystało 153 seniorów, to o 33 więcej niż pierwotnie zakładano oraz  213 opiekunów seniorów. Poza codziennymi zajęciami w klubach funkcjonowało Gminne Centrum Usług Środowiskowych, które organizowało opiekę środowiskową w domach, wypożyczalnie sprzętu, pobyty w sanatoriach oraz wyjazdy kulturalno-edukacyjne, a także poradnictwo psychologiczno-psychologiczne. Kluby zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt do zajęć kulinarnych, czy rekreacyjnych. Gmina zakupiła nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jednak najważniejszym efektem była aktywizacja seniorów. Wiele osób wyszło z domów, otrzymało wsparcie i opiekę. Nowy projekt pozwoli nam przede wszystkim na kontynuację zajęć w klubach utworzonych w pierwszej edycji programu. Zyskaliśmy też bogate zaplecze, z którego będziemy korzystać obecnie w „Klubach Seniora bis” – mówi Elżbieta Wiśniewska, zastępca wójta gminy Płużnica.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.03.2021 – 31.12.2022 r.

Kluby Seniora funkcjonować będą w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki.

W każdym klubie zatrudniony zostanie opiekun koordynujący jego pracę. Spotkania w Klubach odbywać się będą w 18-osobowych grupach a uczestnictwo w klubie będzie częściowo odpłatne.

Szczegółowy sposób funkcjonowania klubu dostosowany będzie do oczekiwań uczestników. Założono, że kluby pracować będą przez 5 dni w tygodniu, po 4 godz. dziennie. Jednak po uzgodnieniu z uczestnikami możliwy jest inny tryb prowadzenia zajęć, np. 3 dni w tygodniu.

Dla uczestników w każdym klubie zaplanowano:

  1. zajęcia rekreacyjno-ruchowe z trenerem,
  2. spotkania z psychologiem,
  3. spotkania z geriatrą,
  4. warsztaty artystyczno – rękodzielnicze z trenerem,
  5. spotkania integracyjne,
  6. wyjazdy np. do kina , teatru czy opery dla uczestników i ich opiekunów,
  7. dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zapewnimy także wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie:
1. Doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne.
2. Warsztaty i doradztwo grupowego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
4. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Nabór uczestników do klubów planowany jest w terminie od 15 do 31 marca 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronach www.pluznica.pl oraz www.trgp.org.pl

Szczegółowych informacji udziela pracownicy:
1. Urząd Gminy w Płużnicy – Agata Piech, tel. 56 687 52 09, e-mail: a.piech@pluznica.pl
2.TRGP – Anna Szatkowska, tel. 605 420 009, e-mail: a.szatkowska@trgp.org.pl

Projekt realizowany jest w ramach części Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.