Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.