Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja

 1. Projekt pt. „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, nr umowy UM_WR.433.1.247.2019, jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica.
 2. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2023 r.
 5. Obszar realizacji projektu obejmuje Gminę Płużnica.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 196 101,11 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie: 2 716 685,94 zł

Wkład własny: 319 610,12 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 90 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023r poprzez funkcjonowanie Klubów Seniora.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Funkcjonowanie Klubów Seniora,
 2. Usługi świadczone przez Gminne Centrum Usług Środowiskowych dla uczestników i ich najbliższego otoczenia,
 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 4. Dostosowanie budynków w 4 miejscowościach Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Czaple oraz bieżące utrzymanie budynków 6 Klubów Seniora i Centrum Usług Środowiskowych w trakcie realizacji projektu.

Przewidywane wskaźniki realizacji projektu:

 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 90
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 90
 4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 96
 5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 96
 6. Liczba opiekunów/-ek faktycznych, objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym – osoby z otoczenia – 90
 7. Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów niesamodzielnych seniorów świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekuna faktycznego – osoby z otoczenia – 6
 8. Liczba opiekunów/-ek faktycznych, którzy podnieśli swoje umiejętności i wiedzę – osoby z otoczenia – 6