Oferta pracy – INSTRUKTOR WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH/RĘKODZIELNICZYCH

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 poszukuje instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych:

– warsztaty artystyczne/rękodzielnicze – 5 warsztatów po 20 godzin/warsztat w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 400 godziny w okresie od VI.2021 do XI.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Książki.

Wymagania :
– instruktor z wykształceniem wyższym,
– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi.

Szczegóły oferty w załączniku:
Instruktor rękodzieło -PES
Formularz oferty – instruktor rękodzieło-PES – załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – załącznik nr 2