Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę wyposażenia  w ramach projektu „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie
Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”, umowa nr UM_WR.431.1.156.2019

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Oferty można składać pocztą tradycyjną lub przez e-maila do dnia 27.05.2021 do godz. 14.00.

Szczegóły zaproszenia w załącznikach:

Zaproszenie do składania oferty-GCUS – ponowne

Formularz oferty – wyposażenie