PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOGA W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.247.2019 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, planuje zrealizowanie USŁUG:
– „Treningi/doradztwo indywidualne”,
– „Poradnictwo indywidualne/grupowe”
– „Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia”
na terenie Gminy Płużnica, w okresie od czerwiec 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu  – niesamodzielnych seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica oraz ich opiekunów faktycznych.

Celem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi:
1. Treningi/doradztwo indywidualne – średnio 1 raz w miesiącu po 3 godziny w każdym z 6 Klubów Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy, łącznie 414 godzin, w okresie od VI.2021 do III.2023,
2. Poradnictwo indywidualne/grupowe – średnio po 12,5 godziny na miesiąc, łącznie 276 godzin, Usługi będą świadczone w 6 Klubach Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy w okresie od VI.2021 do III.2023,
3. Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia – po 3 godziny na uczestnika projektu (90 osób) łącznie 270 godzin. Usługi będą świadczone w 6 Klubach Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy w okresie od VI.2021 do XII.2022.

Szczegóły zamówienia w załączniku:

Zapytanie ofertowe PES -psycholog

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2