Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie
Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”, umowa nr UM_WR.431.1.156.2019

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie do składania oferty-GCUS – I

Formularz oferty – wyposażenie

Formularz oferty należy złożyć do 18.05.2021 r. do godziny 14:00