Szkolenie dla liderów KGW w formie warsztatów

W ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” odbyły się 2 szkolenia 30 godzinne dla liderów KGW w formie warsztatów. Udział w nich wzięło 30 osób. Szkolenia odbywały się w Wieldządzu w dniach 19.05.2021 r. – 21.05.2021 r., 10.06.2021 r. -11.06.2021 r. oraz w Błędowie w dniach 14.06.2021 r. -16.06.2021 r., 21.06.2021 r. i 23.06.2021 r.. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dydaktyczne oraz poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiady.

Celem szkolenia było: nabycie wiedzy i umiejętności współpracy w grupie, poprawa umiejętności komunikacji międzyludzkich, nabycie nowych umiejętności planowania i realizacji projektów, pozyskiwania środków na ich realizację, nabycie umiejętności prowadzenia KGW.

Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony test wiedzy i wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

Projekt pt: „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono  z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.