PROCEDURA WYBORU INSTRUKTORA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO/RĘKODZIELNICZYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI DO PROWADZENIA WARSZTATÓW – ponowne postępowanie

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych który zrealizuje warsztaty artystyczne/rękodzielnicze wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od października 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu   – niesamodzielnych seniorów z terenu Gminy Płużnica.

Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów, który odpowiedzialny będzie za:

 1. Zrealizowanie 720 godzin zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych (6 Klubów Seniora x 4 warsztaty x 30 godzin/warsztat = 720 godzin) po 120 godzin w każdym z 6 Klubów Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy w okresie od X.2021 do III.2023.
 2. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć dla 90 osób zgodnie z ramowym programem zajęć artystycznych/rękodzielniczych. W skład zestawu na osobę będą wchodzić różne zużywalne, materiały papiernicze i plastyczne oraz drobne narzędzia, np. bloki papiernicze, nożyczki, wycinanki, plastelina, kleje, bloki techniczne, farby, kredki, długopisy, ołówki, molina, farby, filc i inne.
 3. Finansowanie zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów leży po stronie zamawiającego. Zamawiający informuje, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na zakup materiałów przewidziano łączną kwotę 36.000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w granicach +/- 10%.
 4. Wykonawca zgodnie z przyjętym przez siebie planem/programem zajęć zobowiązany będzie zorganizować zakup materiałów niezbędnych na przedmiotowe warsztaty. Wykonawca dokona zakupu materiałów zgodnie z Wytycznymi ( Sekcja 6.5.1. Wytycznych).
 5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży zamawiającemu stosowne oświadczenie, że znane są mu Wytyczne.
 6. Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze przed dokonaniem zakupu materiałów na warsztaty dostarczy zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury rozeznania rynku w myśl Wytycznych.
 7. W przypadku uznania przez zamawiającego, że wykonawca nie dopełnił obowiązku, o jakim mowa w pkt. 4, zamawiający nie pokryje kosztów zakupu materiałów.
 8. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu i zaakceptowania przez zamawiającego dokonania zakupu zgodnie z pkt. 4, dostarczy zamawiającemu fakturę/rachunek za zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów.
 9. Zamawiający wymaga, aby rachunek/faktura za zakupione materiały miały formę płatności przelewem z minimum 14 dniowym terminem płatności licząc od dnia prawidłowego wystawienia rachunku/faktury. W szczególnie uzasadnianych wypadkach zamawiający dopuści inną formę płatności.
 10. Zamawiający informuje, że rachunki/faktury za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów mają być wystawione na zamawiającego.
 11. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie i zrealizowanie ramowego programu zajęć obejmującego np. warsztaty filcowania, mydlarskie, decoupage, florystyczny, malarskie, z recyklingu, szycia, haftowania, plastyczne, makramy, itp.
 12. Ramowy program warsztatów może ulec modyfikacji w wyniku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 13. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie.
 14. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, listy obecności, dokumentacji warsztatów itp.)

Zapytanie – warsztaty artystyczno_rękodzielnicze
Formularz oferty – załącznik nr 1
klauzula informacyjna -załącznik nr 2
oświadczenie -załącznik nr 3