PROCEDURA WYBORU TRENERA ZAJĘĆ REKREACYJNO-RUCHOWYCH

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.247.2019 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje trenera/-kę sportowego/-ą lub fizjoterapeutę/-kę który/-a zrealizuje zajęcia rekreacyjno-ruchowe na terenie Gminy Płużnica, w okresie od czerwiec 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu  – niesamodzielnych seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica.

Celem zamówienia jest wybór trenera/-ki sportowego/-j lub fizjoterapeuty, który przeprowadzi:

– zajęcia rekreacyjno-ruchowe – średnio 1 raz w tygodniu po 2 godziny w każdym z 6 Klubów Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy, łącznie 1104 godziny,
w okresie od VI.2021 do III.2023

  1. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe będą realizowane na infrastrukturze publicznej Gminy Płużnica, w tych miejscowościach, w których będą prowadzone Kluby Seniora (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska).
  2. Zajęć rekreacyjno-ruchowych realizowane będą m.in. z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rekreacyjnego zakupionego w ramach projektu.

Szczegóły zapytania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe PES -trener rekreacyjno-ruchowe

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2