Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019 na terenie  Gminy  Płużnica  w  województwie  kujawsko-pomorskim.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia,  zawierający  rodzaj   i ilość artykułów spożywczych określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wybrany Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu artykuły spożywcze w okresie od dnia podpisania umowy do  maksymalnie  31.03.2023 r. W ramach zamówienia odbywać się będą cykliczne dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w następujących miejscowościach w Gminie Płużnica: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy. Dostawa będzie nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Terminy, miejsca oraz ilości artykułów spożywczych ustalone zostaną z Dostawcą przez Zamawiającego.
 4. Z wybranym Dostawcą zostanie zawarta umowa na dostawę.
 5. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów  podana  w załączniku  nr 2  jest  ilością orientacyjną,  służącą  do  skalkulowania  ceny  oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty  Wykonawcy,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie,  nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 2, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
 6. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone produkty – minimum pół roku od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, poza produktami: chleb, jajka, owoce, warzywa, ryby i mięso, które zawsze muszą być dostarczane świeże.
 7. Dostawca dostarczy zamówiony towar swoim transportem (wliczonym w cenę materiałów) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zamówienia.
 8. Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach. W przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczone  produkty  są  uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich wykorzystanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym -Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt do 3 dni kalendarzowych od dostawy.
 9. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie raz w miesiącu.
 10. Dostawy odbywać się  będą  na  koszt  Dostawcy  (koszty  transportu  wliczone  w  cenę produktów). 10. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych dostaw będą zgłaszane za pośrednictwem poczty elektroniczne lub telefonicznie.
 11. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalone, przy czym nie będą one przekraczać 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 12. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegają zmianie przez cały okres realizacji dostaw.
 13. Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert  częściowych.

Przedmiotowe  zadanie  jest realizowane w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, gdzie Liderem jest Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica a partnerem Gmina Płużnica.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Szczegóły zapytania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

zalacznik-nr-4

zalacznik-nr-5