Nabór do projektu „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy ogłasza nabór uczestników do projektu: „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II” – rekrutacja I.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Celem Projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe 60 osób (40K i 20M), mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie instrumentów działań PAL w okresie od 01.07.2021 do 31.03.2023.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:
– zajęcia z doradcą/psychologiem
– zajęcia z doradcą zawodowym/edukacyjnym,
– warsztaty kompetencji społecznych,
– kursy zawodowe
– staże zawodowego
– prace społecznie- użyteczne
– animacja lokalna
– wyjazdy integracyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie 05 – 23.07.2021 r. w godzinach pracy GOPS.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna – załącznik nr  2
Oświadczenie –  grupa docelowa – załącznik nr 3
Oświadczenie o zamieszkiwaniu – załącznik nr 4
Oświadczenie o wykluczeniu społecznym – załącznik nr 5
Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ – załącznik nr 6
Oświadczenie -obszar zdegradowany – załącznik nr 7

Projekt „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego