Nabór do projektu „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy ogłasza nabór uczestników do projektu: „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem Projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 13 mieszkańców Gminy Płużnica woj. kujawsko-pomorskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 01.07.2021 – 30.06.2022 w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działania środowiskowe.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym
 • animacja lokalna
 • imprezy integracyjne
 • wyjazdy integracyjne
 • warsztaty animacyjne,
 • doradztwo zawodowe/edukacyjne
 • staże zawodowego
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie 30.07 – 10.08.2021 r. w godzinach pracy GOPS.

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna – zał 2
Ośw gr.docelowa – zał 3
Ośw o zamieszkiwaniu – zał 4
Ośw o wykluczeniu społ – zał 5
Ośw o korzystaniu z POPŻ – zał 6
Ośw -obszar zdegradowany – zał 7