„Nowe szanse – wracamy na rynek pracy”

 1. Projekt pt. „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II” nr 09.02.01-04-0010/18 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu podpisanej pomiędzy Gminą Płużnica a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
 3. Projekt realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy 54, 87-214 Płużnica. Obszarem realizacji Projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, powiat wąbrzeski, gmina Płużnica.
 4. Okres realizacji Projektu: od 01 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r.
 5. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej GOPS Płużnica i TRGP Płużnica.
 6. Projekt jest realizowany z obowiązującymi dokumentami programowymi, w szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 7. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.

Całkowita wartość projektu wynosi: 677 222,88 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie: 575 639,44 zł

Wkład własny: 101 583,44 zł

Celem projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe 60 osób (40K i 20 M), mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie instrumentów działań PAL w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Projekt przewiduje realizację przez Lidera następujących form wsparcia:
  – Pracę socjalną z uczestnikami projektu realizowaną przez oddelegowanych pracowników socjalnych
 2. Projekt przewiduje realizację przez Partnera następujących form wsparcia:
  a) Aktywizację społeczną – I forma wsparcia
  b) Aktywizację zawodową,
  c) Aktywizację społeczną – działania środowiskowe.
 3. Zakres wsparcie dla uczestnika będzie indywidualnie dostosowany do jego potrzeb określonych w zawartym kontrakcie socjalnym i w opracowanej Indywidualnej Ścieżce Reintegracji (IŚR).

Przewidywane wskaźniki realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12
 6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 48
 7. Wskaźnik efektywności społecznej (%) – 35
 8. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (%) – 25,90
 9. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami (%) – 34
 10. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami (%) – 12