Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Osoba na stanowisku animatora lokalnego odpowiedzialna będzie za prowadzenie działań wśród uczestników oraz w środowisku (otoczeniu) uczestników projektu.

Zakres działań zawiera w szczególności:

– prowadzenie działań animacyjnych dla uczestników projektu

– praca bieżąca z uczestnikami

– organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących i integrujących uczestników i ich otoczenie

– organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych

– organizowanie Dnia Aktywności Lokalnej

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

  1. Wymagania :

– osoba posiadająca wykształcenie wyższe

– 2 letnie doświadczenie w animacji lub certyfikat animatora

-posiadająca umiejętności w animacji działań dla osób dorosłych, w zarządzaniu grupą, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

-osoba komunikatywna, kreatywna, poszukująca działań innowacyjnych pozwalających na aktywizację i integrację

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku animatora lokalnego

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od wrzesień 2021 r. do marzec 2023 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

  1. Wymiar czasu pracy: 

440 godzin na projekt

  1. Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

  1. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 8 września 2021 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres a.huzarska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Agnieszka Huzarska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 408